Przepisy regulujące proces studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM

Praktyczne warsztaty dla studentów, doktorantów i opiekunów lat

 

Warsztaty realizowane w obszarze: wsparcie organizacji wydarzeń naukowych na Wydziale Lekarskim UJ CM skierowane do studentów, doktorantów i koordynatorów zajęć

Termin: 14.12.2016 r. godz. 15.30-18.30  

Miejsce: Centrum Dydaktyczno-Kongresowe UJ CM – Aula D, II piętro

 

1. Otwarcie warsztatów

    Dziekan Wydziału Lekarskiego UJ CM

2. Część wykładowa

- mgr Bogusława Adamczyk - Kierownik Dziekanatu Wydziału Lekarskiego UJ CM
Dokumenty regulujące proces studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM G
dzie szukać informacji?

- mgr Piotr Szumliński - Kierownik Działu Nauczania Uniwersytetu Jagiellońskiego
Regulamin studiów pierwszego stopnia, drugiego stopnia oraz jednolitych studiów magisterskich oraz Regulamin studiów doktoranckich w pigułce

(pytania do wykładowców – 10-15 minut)
 

Przerwa kawowa z dyskusją w kuluarach

 

3. Część warsztatowa

Krótkie prezentacje: typowe i mniej typowe problemy w przebiegu studiów, omówienie interpretacji regulaminu studiów na wybranych przypadkach. Zajęcia praktyczne i dyskusja z prowadzącymi

- lic. Halina Wojtecka
Powtarzanie roku studiów, Egzamin komisyjny, Opłaty za studia niestacjonarne

- mgr Magdalena Kubik
Urlop od zajęć, Egzaminy i prace dyplomowe, Indywidualny Program Studiów, Indywidualny Plan Studiów, Śródroczne zajęcia praktyczne

- mgr Bogumiła Rzepka
Praktyki wakacyjne studentów Wydziału Lekarskiego

- mgr Anna Groń
Dyplom ukończenia studiów i suplement do dyplomu​
Wymiana międzyuczelniana MOSTUM

- mgr Zyta Ławrynowicz
Zasady ubezpieczenia zdrowotnego studentów i doktorantów Uniwersytetu Jagiellońskiego – Collegium Medicum​

- mgr Agnieszka Czopik
Pomoc materialna​

- mgr Bartłomiej Jałocha
Wybrane zagadnienia dotyczące toku studiów doktoranckich