Sprawozdanie z warsztatów pn. „Przepisy regulujące proces studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM”

W dniu 14 grudnia 2016 r. z inicjatywy Kolegium Dziekańskiego WL UJ odbyły się  warsztaty pn. „Przepisy regulujące proces studiów na Wydziale Lekarskim UJ CM” skierowane do studentów, doktorantów, opiekunów lat i koordynatorów praktyk. Miejscem spotkania było  Centrum Dydaktyczno-Kongresowe WL a jego organizacja była wsparta ze środków KNOW.

Spotkanie prowadził dr hab. Grzegorz Kopeć, Prodziekan WL UJCM. Wykłady przedstawili pan mgr Piotr Szumliński -  Kierownik Działu Nauczania  UJ oraz pani mgr Bogusława Adamczyk - Kierownik Dziekanatu WL wraz z zespołem panią mgr Agnieszką Czopik, panią mgr Anną Groń, panią mgr Magdaleną Kubik, panem mgr. Bartłomiejem Jałochą, panią mgr Zytą Ławrynowicz, panią mgr inż. Bogumiłą Rzepką oraz panią Haliną Wojtecką.

W spotkaniu uczestniczyli studenci wszystkich trzech  kierunków WL, doktoranci, opiekunowie lat i koordynatorzy praktyk, łącznie 81 osób.

W czasie interaktywnych warsztatów omawiane a następnie dyskutowane były takie zagadnienia jak powtarzanie przedmiotów, przywrócenie terminu egzaminu, egzamin komisyjny, wpis warunkowy na kolejny rok studiów, wznowienie studiów, indywidualny plan i program studiów, powtarzanie roku studiów, urlop studencki i dziekański, opłaty za studia niestacjonarne, ubezpieczenia ZUS, praktyki wakacyjne, egzaminy i prace dyplomowe, świadczenia pomocy materialnej, zmiana opiekuna/promotora oraz tematu pracy doktorskiej, stypendia doktoranckie, przedłużenie studiów doktoranckich, wydanie dyplomu ukończenia studiów i suplementu, wymiana międzyuczelniana MOSTUM. 

Materiały ze spotkania dostępne są na stronie po adresem www.regulamin.wl.uj.edu.pl

Udział w warsztatach został potwierdzony certyfikatem, który można odebrać w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego w pokoju nr 6 u Pani mgr Karoliny Odrzywołek odpowiedzialnej za organizację spotkania od dnia 21.12.2016 r.

  Serdecznie dziękuję za udział

dr hab. Grzegorz Kopeć


Prodziekan ds. studenckich na kierunku lekarskim i dietetyka